Hàng nghìn hồ sơ được ngành xây dựng giải quyết đúng hạn

Toàn bộ 1.158 hồ sơ thủ tục hành chính đã được Bộ Xây dựng tiếp nhận và giải quyết đúng hạn.

Trong các lĩnh vực hoạt động, cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Xây dựng.

Đáng chú ý, trong quý I, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 147/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

Theo đó, đã có hai thủ tục hành chính được bãi bỏ bao gồm: thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý và thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý. 

Cùng đó, Bộ Xây dựng đã tiếp nhận 1.158 hồ sơ thủ tục hành chính (từ năm 2018 chuyển sang 19 hồ sơ) và đã giải quyết đúng hạn toàn bộ 1.158 hồ sơ. 

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách, pháp luật về quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng; thực hiện quản lý quy hoạch, kiến trúc theo chức năng; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. 

Hiện Bộ Xây dựng đang tập trung đẩy mạnh quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và thị trường bất động sản; đồng thời, cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Bộ. 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của chương trình xây dựng văn bản pháp luật ngành xây dựng và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong thời gian tới.

Mục tiêu của chương trình xây dựng văn bản pháp luật ngành xây dựng là bảo đảm tính khả thi cũng như tiến độ, thể hiện được sự đổi mới tư duy, phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành./. 


Theo TTXVN