Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2019

Ngày 15/4 công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại trụ sở Công ty, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự đại hội, về phía Tổng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 có ông Đặng Văn Giang Chủ tịch HĐQT; ông Lưu Tuấn Khanh Ủy viên HĐQT – Giám Đốc công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3; cùng các vị lãnh đạo HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Lãnh đạo các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và 60 cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Licogi 18.3