ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 20/4 công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3, thông qua nhiều nội dung quan trọng cùng với việc báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Ngày 20/4 công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3, thông qua nhiều nội dung quan trọng cùng với việc báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Nghi thức chào cờ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 

Tham dự đại hội,  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 có Ông Đặng Văn Giang Chủ tịch HĐQT; Ông Lưu Tuấn Khanh Ủy viên HĐQT – Giám Đốc công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3; Ông Nguyễn Long Điền - Ủy viên HĐQT, cùng các vị lãnh đạo HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Lãnh đạo các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và 59 cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Licogi 18.3.

                                                    Đoàn chủ tịch điều hành đại hội có Ông  Đặng Văn Giang – Chủ tịch HĐQT ; Ông Lưu Tuấn Khanh - ủy viên  HĐQT.

                                                                 Giám đốc công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 .Ông Nguyễn Long Điền - ủy viên HĐQT

Licogi 18.3 đã trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chia cổ tức năm 2022; Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2021 và KH thực hiện năm 2022; Tờ trình thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT và Giám đốc Công ty:

Ông Lưu Tuấn Khanh – Giám đốc công ty Licogi 18.3, Báo cáo của Giám đốc công ty về Kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Ông Lưu Bá Thái , Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Đại biểu tham dự phát biểu ý kiến

Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội cùng với việc thông qua chương trình và nội dung đại hội, Chủ tịch HĐQT báo cáo HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tiếp đó,  Báo cáo của Giám đốc công ty về Kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.  Trưởng Ban kiểm soát báo cáo của Ban kiểm soát về công ty. Cuối cùng, Chủ tọa đại hội giải đáp các kiến nghị. Ban kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và bầu BKS.  

Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến thảo luận trong Đại Hội

Ông Đặng Văn Giang – chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội

Các cổ đông tham gia biểu quyết thông qua các tờ trình, kế hoạch, nghị quyết...

Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội

Ban kiểm soát nhiệm kì mới ra mắt Đại hội

Chia tay ông Nguyễn Long Điền – nguyên Ủy viên HĐQT , về nghỉ chế độ

Ông Nguyễn Xuân Tuyến, thay mặt Ban tổ chức phát biểu bế mạc Đại hội