ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 – CÔNG TY LICOGI 18.3

     Căn cứ quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần ĐT&XD số 18.3, Hội đồng Quản trị Công ty đã quyết định triệu tập cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Cổ đông Công ty vào ngày hôm nay 31 tháng 3 năm 2023 để Đại hội xem xét, quyết định một số công việc chủ yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội như được quy định tại Điều lệ Công ty và được ghi trong Chương trình nghị sự của Đại hội đã được gửi cho các cổ đông kèm theo thông báo mời họp ngày 15/03/2023.

Buổi lễ được chuẩn bị trước giờ khai mạc

 

Các cổ đông đăng ký và lĩnh cổ tức

 

Hơn 70 cổ đông tham dự đông đủ

 

Đại hội chính thức khai mạc

 

Khách mời Ông Bùi Thanh Tuyên - Thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty LICOGI 18

 

Chủ tịch hội đồng quản trị ông Đặng Văn Giang (bên phải) và thành viên hội đồng quản trị bà Nguyễn Thị Kim Xinh (bên trái)

 

Nghi thức chào chờ đang tiến hành long trọng

 

Ông Đặng Văn Giang phát biểu trước đại hội

 

Thành viên hội đồng quản trị ông Lưu Tuấn Khanh phát biểu trước đại hội

 

Ban thư ký đại hội

 

Các cổ đông phát biểu ý kiến trước đại hội

 

Các biểu quyết được 100% các cổ đông chấp thuận

 

Ban thư ký trình bày nội dung Đại hội