Licogi 18.3 - Lễ ký kết hợp đồng dự án Packo ngày 18/11/2022

Lễ ký kết hợp đồng dự án Packco

Ngày 18/11/2022, Licogi 18.3 ký kết hợp đồng xây dựng dự án Nhà máy sản xuất, gia công Packco.