PVN nộp ngân sách Nhà nước hơn 78 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2019

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa cho biết, doanh thu 9 tháng của Tập đoàn ước đạt 560,6 nghìn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch 9 tháng và bằng 92% kế hoạch năm.

Theo PVN, kết thúc quý III, về cơ bản, Tập đoàn tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2019. Cụ thể, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó, sản xuất đạm 9 tháng đầu năm 2019 đạt 1,10 triệu tấn, vượt 8% kế hoạch và bằng 76,6% kế hoạch năm; sản xuất điện 9 tháng đầu năm 2019 đạt 16,42 tỷ kWh, vượt 4,3% kế hoạch và bằng 76% kế hoạch năm; sản xuất xăng dầu 9 tháng đầu năm 2019 đạt 8,99 triệu tấn, vượt 5,6% kế hoạch và bằng 79,2% kế hoạch năm.

Trong khi đó, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn 9 tháng đầu năm 2019 (tổng doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước) đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, cụ thể: Tổng doanh thu của toàn Tập đoàn tháng 9/2019 ước đạt 61,4 nghìn tỷ đồng, vượt 9,5% so với kế hoạch tháng 9.

Tính chung 9 tháng ước đạt 560,6 nghìn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch 9 tháng và bằng 92% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn tháng 9/2019 ước đạt 8,7 nghìn tỷ đồng, vượt 16,4% kế hoạch tháng 9. Tính chung 9 tháng ước đạt 78,5 nghìn tỷ đồng, vượt 11,1% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 89% kế hoạch năm.

Ngoài ra, PVN cũng cho biết, hệ số bảo toàn vốn đến thời điểm 30/9/2019 đạt 1,01 lần, đảm bảo an toàn và phát triển vốn. Lợi nhuận/cổ tức được chia từ các đơn vị thành viên đến ngày 24/9/2019 đã đạt 92% kế hoạch cả năm.

Được biết, 04 đơn vị trong PVN: Rusvietpetro, PTSC, PVGas, PVTrans đều hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm các chỉ tiêu về tài chính.