Hướng dẫn ký kết hợp đồng với đơn vị thí nghiệm nén tĩnh cọc

Giải đáp câu hỏi của công dân qua Chương trình Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời về vấn đề ký kết hợp đồng với đơn vị thí nghiệm nén tĩnh cọc, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Theo Bộ Xây dựng, chủ đầu tư và tổng thầu thiết kế thi công khi ký kết hợp đồng phải làm rõ phạm vi công việc và được thỏa thuận rõ trong hợp đồng.

Theo quy định tại Khoản 2, 3, Điều 4, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì trường hợp công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc thuộc phạm vi công việc trong hợp đồng thì tổng thầu sẽ ký hợp đồng với đơn vị thí nghiệm nén tĩnh cọc.

Tuy nhiên, công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc được tiến hành với mục đích xác định các số liệu về cường độ, biến dạng, mối quan hệ tải trọng - chuyển vị, sức chịu tải của cọc thí nghiệm làm cơ sở hiệu chỉnh, chuẩn xác thiết kế, thi công và lựa chọn thiết bị và công nghệ thi công cọc đại trà.

Do đó, để đảm bảo tính khách quan, minh bạch và trách nhiệm giám sát, quản lý của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án thì chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với đơn vị thí nghiệm nén tĩnh cọc để thực hiện riêng công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc độc lập với hợp đồng tổng thầu thiết kế thi công.