Bộ Xây dựng báo cáo về tình hình thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2019

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, lượng giao dịch và mức giá bất động sản 6 tháng đầu năm 2019, hiện không có biến động lớn.

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 4576/NHNN-TTGSNH ngày 17/6/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc gửi báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 theo quy định tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng tổng hợp kết quả đánh giá thực hiện đề án cụ thể như sau:

Theo dõi, tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình diễn biến của thị trường bất động sản để kịp thời nắm bắt và đưa ra các giải pháp nhằm phát triển thị trường ổn định lành mạnh.

Hàng quý, Bộ Xây dựng đều có báo cáo về tình hình thị trường bất động sản trong các cuộc họp Chính phủ. Trong năm 2019, Bộ Xây dựng đã giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch hành động của năm 2019 trong đó có nội dung phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra giám sát các địa phương trọng điểm trong việc triển khai các dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thị, dự án bất động sản có quy mô lớn, sử dụng nhiều diện tích kịp thời chấn chỉnh xử lý các vi phạm quy định của pháp luật tại một số địa phương: Điện Biên, Quảng Ninh, Lâm Đồng…

Bộ Xây dựng đã hoàn thiện việc nghiên cứu đề án “Đánh giá tình hình thị trường dự báo xu hướng trung hạn, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định lành mạnh”; ngày 23/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, hiệu quả.

Bộ Xây dựng đã hoàn thành việc nghiên cứu, xây dựng Đề án “An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản bảo đảm an sinh xã hội” và ngày 24/6/2019 Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 126/TT-BXD trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ký quyết định phê duyệt Đề án.

Bộ cũng tiếp tục nghiên cứu dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản để báo cáo Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội cho ý kiến theo trình chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, văn bản quy định liên quan đến phát triển và quản lý các công trình condetel, officetel, biệt thự nghỉ dưỡng.

Ngày 4/6/2019, Bộ đã có Văn bản số 1304/BXD-QLN xin ý kiến Bộ Tư pháp và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng, ban hành quy chế quản lý vận hành đối với lại công trình văn phòng kết hợp lưu trú (officetel).

Tiếp tục đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống thông tin về nhà ở thị trường bất động sản theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

Liên quan đến tình hình thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2019, qua số liệu tổng hợp báo cáo của Hội môi giới bất động sản Việt Nam trong quý I/2019 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương (Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Kiên Giang…) có 14.047 giao dịch bất động sản thành công. Giao dịch chiếm tỷ lệ lớn vẫn là giao dịch về nhà ở chung cư và nhà ở thấp tầng (chiếm tỷ lệ 94% tổng lượng giao dịch thành công). Số lượng bất động sản du lịch nghỉ dưỡng (condotel, biệt thự du lịch) giao dịch thành công trong quý I/2019 là 767 giao dịch (chiếm hơn 5% số lượng giao dịch thành công).

Về giá bất động sản, theo báo cáo của Viện Kinh tế xây dựng, trong quý II/2019, giá bất động sản tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có biến động, tuy nhiên lượng biến động không lớn. Cụ thể, tại Hà Nội giá căn hộ chung cư tăng khoảng 0,16% so với quý I/2019 (trong đó đối với phân khúc căn hộ cao cấp giá giảm khoảng 0,13% so với quý I/2019, căn hộ trung cấp tăng giá khoảng 0,33% so với quý I/2019, căn hộ bình dân giá tăng khoảng 0,27% so với quý I/2019). Đối với nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng 0,96% so với I/2019.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá căn hộ chung cư tăng khoảng 0,62% so với quý I/2019. (trong đó đối với phân khúc căn hộ cao cấp giá tăng khoảng 0,67% so với quý I/2019, căn hộ trung cấp giá tăng khoảng 0,63% so với quý I/2019, căn hộ bình dân tăng khoảng 0,55% so với quý I/2019). Đối với nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng 2,70% so với quý I/2019.

Về cho vay đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 4312/NHNN-TD ngày 06/6/2019 thì tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản quý I/2019 là 462.128 nghìn tỷ đồng (giảm 0,01% so với quý IV/2018).